IA | اتوماسیون صنعتی

1مطلب موجود می باشد.
خدمات اتوماسیون صنعتی برق
Services | خدمات

خدمات اتوماسیون صنعتی برق


اتوماسیون صنعتی مکانیزمی است که در آن فرآیندهای تولید به وسیله کنترلرهای قابل برنامه ریزی مانند PLC ها و تجهیزاتی که به PLC ها متصل می شوند،…